Linux调整cpu频率查看cpu温度命令

查询到 CPU 的信息

cpupower frequency-info

设置最大和最小频率
在罕见的情况下,可能有必要手动设置最大和最小频率。
运行以下命令设置最大时钟频率(clock_freq 为时钟频率,单位为:GHz, MHz):

cpupower frequency-set -u clock_freq

运行以下命令设置最小时钟频率:

cpupower frequency-set -d clock_freq

运行以下命令设置运行于指定频率:

cpupower frequency-set -f clock_freq

查看cpu温度
先看一下机器上是否安装了lm_sensors

rpm -q lm_sensors

如果没有安装就安装一下

yum install lm_sensors

查看cpu温度

sensors